Onze Visie & Oriëntatie

Complexe opgaves

Bij een complexe opgave zijn meerdere afdelingen of organisaties betrokken met uiteenlopende (en veelal tegengestelde) doelen en belangen die bij de andere partijen vaak niet bekend zijn. Daarnaast is de vraagstelling meervoudig van aard, dat wil zeggen dat het gaat om een cluster van vraagstellingen, die nauw met elkaar samenhangen en elkaar op een negatieve manier kunnen beïnvloeden. 

Complexe opgaves lost niemand alleen op, samenwerking is de sleutel. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Samenwerking tussen organisaties aan complexe opgaves voegt zelfs een extra laag complexiteit toe. Cultuurverschillen, contractuele uitdagingen en verschillende belangen maken het lastig en conflict ligt altijd op de loer. Met alle risico’s van dien. Van explosieve kostenoverschrijdingen en suboptimale oplossingen tot imagoschade voor de betrokkenen.

Een andere aanpak is noodzakelijk. Een aanpak die opgaves terugbrengt tot de essentie. Die focust op de oplossing in plaats van het probleem, die aanstuurt op de waardecreatie die nodig is en die complexe vraagstukken hanteerbaar en werkbaar maakt voor alle betrokkenen.

Wundershift brengt die aanpak door samenwerking en waarde centraal te stellen. Wij kijken met een frisse, scherpe blik naar uw opgave en dringen snel door tot de kern. We verschaffen advies en organiseren de opgave en de samenwerking gebruikmakend van de volgende oriëntatie:

Betekenisvolle waarde

Het creëren van betekenisvolle waarde voor  mens, omgeving en aarde staat centraal bij de uitvoering van onze opdrachten. Het lijkt zo voor de hand te liggen, maar veel organisaties zijn, in hun drang naar efficiency, als geen ander in staat hier in hun besluitvorming en beleid aan voorbij te gaan. Het dagelijks realiseren van waarde die échte betekenis heeft, vraagt om inzicht, visie, strategie, lef en vaardigheden om iedereen in het systeem mee te krijgen.

Samenwerking

Het professionaliseren van de samenwerking tussen organisaties is de focus van Wundershift. Of het nou gaat om de verhouding tussen leveranciers en opdrachtgever, commerciële partnerships, het vormen van coalities of publiek-private samenwerkingen bij complexe maatschappelijke opgaves: samenwerking is de sleutel.

Systeemverandering

Wundershift hangt de sociologische veranderkunde aan. Dat wil zeggen: wij geloven dat als je organisaties succesvol wilt veranderen, je moet interveniëren op het niveau van de groep en de formele en informele relaties met haar omgeving (het systeem). Je kunt al je medewerkers individueel trainen in gewenst gedrag, maar als het systeem niet wordt aangepast zullen zij snel vervallen in het oude (ongewenste) gedrag. Mensen zijn zo succesvol als het systeem waarin ze moeten opereren en als je dus iets wilt veranderen zul je het systeem moeten aanpassen. Denk hierbij onder meer aan interventies in processen, structuren, procedures, besluitvorming en rituelen.

Trajecten met interventies

Hoe graag we het ook zouden willen, complexe opgaves en complexe samenwerkingen zijn niet volledig maakbaar. Het zijn veelkoppige monsters die zich steeds opnieuw, op andere momenten en in andere gedaantes, manifesteren. Onze aanpak is daarop ontworpen. Wij organiseren onszelf doorgaans niet in lineaire projecten, maar maken afspraken over trajecten waarbinnen vaak meerdere interventies plaatsvinden, waarbij we de resultaten van de eerste stappen leidend laten zijn voor de aanpak, timing en inhoud van de vervolgstappen. Flexibel, kortcyclisch en in lijn met de complexiteit en weerbarstigheid van de opgaves en omgevingen waar wij in werken. Daarbij werken wij met het mantra ‘voordoen, samen doen, zelf doen’ waardoor de teams van onze opdrachtgevers zelf verder kunnen na onze interventies.

Versnellers

De opgaven die op organisaties afkomen kennen een dusdanige complexiteit dat met een klassieke aanpak de ontwikkeling vaak niet snel genoeg gaat. Bij veel complexe opgaves is tijd daarom het meest schaarse middel. Vaak is het ook niet mogelijk te compenseren met andere middelen zoals hogere inzet. Dan moet je op zoek naar de versneller. Een versneller is een ingrediënt dat zorgt dat een proces sneller verloopt door iets slimmer of anders te doen. En net zoals gist in een brood is er vaak maar weinig van nodig om als krachtige katalysator te dienen.  Wundershift zoekt bij haar opdrachten voortdurend naar deze versnellers, met name op het gebied van (sociale) innovatie, verandering en samenwerking.

Oplossingsgericht

Niet het zoeken naar problemen en oorzaken, maar het vinden van oplossingen staat bij onze trajecten centraal. In onze unieke verandermethodiek is iedere stap en iedere activiteit vanaf het begin gericht op het realiseren en verankeren van de oplossing. Niet de vraag “Wat ging er allemaal mis en wiens schuld is het?” maar de vraag “Wat is er nodig om het op te lossen?” staat centraal in deze aanpak. Daarbij optimaliseren we wat werkt en minimaliseren we wat niet werkt. Door het creëren van deze positieve setting worden mensen bovendien optimistisch, en ervaren eigenaarschap voor de nieuwe toekomst. 

Relationele focus

Wij helpen onze opdrachtgevers met het vormgeven van duurzame, bestendige samenwerkingen waar het contract een katalysator is in plaats van ballast. In een samenspel met inkopers, juristen en andere interne belanghebbenden creëren wij relationele overeenkomsten waar zowel de onzekerheid, de samenwerking, de relatie als de governance en financiële en juridische elementen geborgd zijn. Daarbij combineren we in onze aanpak elementen uit de onderstroom (vertrouwen, belangen, identiteit, waarden, macht etc), als de bovenstroom (kennis, vaardigheden, targets, processen, plannen, beleid etc) om de samenwerking te bestendigen, conflictcompetent te maken en alle partijen en betrokkenen een volwaardige rol te geven.

Samen met u creëren we de verwondering en beweging (de wundershift) die nodig is om innovatieve oplossingen te bedenken voor uw opgave.

Over Wundershift

Wundershift is het bureau voor advies en procesbegeleiding bij complexe opgaves. Wij creëren vooruitgang door samenwerking en waarde centraal te stellen. Wundershift is gevestigd in Doorn en werkt onder meer voor overheden op landelijk, provinciaal en lokaal niveau, publieke uitvoeringsorganisaties, consortia, bouw- en infra, het facilitair domein en de ov- en luchtvaartsector.

Graag horen we meer over de opgave waar u aan werkt.

Op onze beurt vertellen we u graag meer over onze aanpak. Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs voor een gesprek (live of digitaal).

Contactgegevens

Wundershift BV
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn

+31 (0)34 374 9000
info@wundershift.com

Design by Unbeaten Studio
Webdesign: Webkunner